ISU arrangerade Urbanstrategiskt forum

ISU arrangerar varje år ett antal Urbanstrategiska forum med syftet att främja ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet mellan tjänstepersoner och forskare kring stadsutvecklingsfrågor. Fredagen den 23 oktober hölls ett forum på Kommendanthuset.

På forumet presenterade kollegor från Malmö högskola och Malmö stad pågående projekt, tankar och idéer. På förmiddagen hölls sex spännande och intressanta presentationer och eftermiddagen bjöd på fördjupade diskussioner baserade på förmiddagens teman.

Här kommer en glimt av dagen:

Maria Collings, projektledare för kommendanthuset, inledde förmiddagens presentationer med att prata om Kommendanthuset – Idélab hållbar utveckling som är i sin uppstartsfas.

“Kommendanthuset är en mötesplats för aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med hållbar utveckling. Idélab bygger på medskapande; att aktörerna i huset delar med sig av sin kunskap och samverkar med varandra”.

Kommendanthuset-ppt

Karin Book, universitetslektor på Malmö högskola, arbetar i gränszonen mellan idrottsvetenskap och stadsgeografi och höll en presentation om Fysisk planering för fysisk aktivitet.

”Den senaste trenden inom idrott visar att föreningsidrotten minskar och självorganiserade idrottsformer ökar, till exempel: löpning, cykling, utegym, skateboardåkning och parkour. Stadsmiljön är en resurs för de självorganiserade idrottsformerna och dess utformning är därför viktig. När det gäller idrott och stadsmiljö så ligger Malmö i framkanten”.

karin book

Peter Parker och Staffan Schmidt, båda universitetslektor på Malmö högskola, pratade om Deltagande i utveckling och förvaltning av parker: möjligheter, risker och övervägande utifrån perspektivet Urban Commons.

”Urban Commons utgår från ett aktivt deltagande från en bredd av olika parter i utveckling och underhåll. Det skiljer sig från både privat och offentlig förvaltning eftersom det bygger på intressen hos en uppsättning parter som har brukarrättigheter (t ex på en offentlig plats) utan att ha rätt eller möjlighet att utesluta andra”.

peter och staffan

Jenny Claesson arbetar som jämställdhetskonsult på Add Gender AB som samarbetar med bland annat Malmö stad inom ramen för projektet Resan till den jämställda platsen, vilket även var titeln på presentationen.

Projektet, Resan till den jämställda platsen, handlar om att formge en offentlig miljö som ska bidra till jämställdhet, allra minst motverka ojämställdhet. En metod som har använts i projektet är ett så kallat method kit. Det är en kortlek med olika begrepp som kan användas till utvärdering eller att samtala kring. Lärdomar från projektet ska sedan hjälpa till att skapa ett anpassat method kit för stadsplanering”.

method kit

Tapio Salonen från Malmö högskola presenterade boken Nyttan med allmännyttan som han skrivit tillsammans med flertalet andra författare. Boken handlar om allmännyttans förändrade roll och nyttan-med-allmannyttanförutsättningar, vilka utmaningar den står inför och vart den är på väg. Det här kan du bland annat läsa i bokens förord:

”Om allmännyttan agerar som vilket annat vinstdrivande bostadsbolag som helst, utmanas dess legitimitet och ändamål. Men vad får och kan allmännyttan göra numera för att inte verka konkurrenshämmande. Det är med fokus på allmännyttans avvägningar mellan att både vara samhällsnyttig och att agera affärsmässigt som boken genomlyser allmännyttans aktuella situation och utmaningar”.

Marléne Engström, Malmö stad avslutade förmiddagens presentationer med att prata om Malmökommissionens uppdrag inom bostadsförsörjning. Marléne pratade bland annat om ”hur lyckas vi i Malmö med att hålla igång byggandet i staden även när det är mindre pengar i branschen”, visioner kontra genomförande, vem genomför och vem ansvarar samt att det kan behövas kompromisser för att få till byggandet.

Marlene

FacebookFacebook