Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Det har nu gått ett och ett halvt år sedan kommunstyrelsen beslutade om det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Eva Renhammar, koordinator på stadskontoret i Malmö stad gästade ISUs frukostseminarium för att prata om vad som har hänt efter att Malmökommissionen avslutade sitt uppdrag.

eva-rehnhammar-malmokommissionen

Malmökommissionen – från start till nu

2010 beslutade kommunstyrelsen i Malmö om att tillsätta en kommission – Malmökommissionen – som fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska den ojämlika hälsan i Malmö, genom att göra de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa mer jämlika.

2011 påbörjade Malmökommissionen sitt arbete och var en av världens första lokala kommissioner som arbetade för minskade skillnader i hälsa. Under två år arbetade kommissionen, som bestod av medlemmar, forskare och experter, med att ta fram underlagsrapporter och förslag till åtgärder. I mars 2013 presenterades kommissionens slutrapport för kommunstyrelsen som skickade ut den på en lång remissrunda. Rapporten består av 31 vetenskapliga underlagsrapporter och drygt 200 förslag till åtgärder.

De två övergripande rekommendationerna från Malmökommissionen är:

  • Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystem mer jämlika.
  • Förändra arbetssätt och metoder genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning.

illustration-malmokommissionenEtt år senare, i mars 2014, beslutade kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Stadskontoret gavs i uppdrag att följa upp och stödja utvecklingen. Nya utredningsuppdrag (uppdrag eller begäran från kommunstyrelsen till andra nämnder eller bolag) togs fram, utvecklingsområden identifierades, pågående arbete i linje med Malmökommissionens åtgärdsförslag undersöktes och en uppföljning av hur förvaltningar och bolag hade börjat arbeta efter Malmökommissionens intentioner gjordes. Den samlade bilden visar att hela organisationen, med några få undantag, förhåller sig till Malmökommissionens två övergripande rekommendationer.

“Något som har visat sig vara av stor betydelse är att arbeta i kunskapsallianser. Istället för att tjänstepersoner ensamma skriver fram ett ärende ges möjligheten att involvera fler. En utmaning med det är att vi behöver vara ödmjuka för att det kan ta längre tid”, säger Eva.

Malmökommissionen har gett oss grunden, nu behövs mod för att jobba annorlunda och tänka utanför boxen.

FacebookFacebook