Karin Staffansson Pauli gästbloggar: Fastighetsbranschen – en bransch i förändring

Karin-Staffansson-PauliJag har arbetat som lektor i Fastighetsvetenskap sedan september 2015 men som adjunkt på Malmö högskola sedan 1998. Jag disputerade år 2014 och min avhandling handlar om genusstrukturer i fastighetsbranschen.

Jag var med och tog fram programmet i Fastighetsföretagande som startade 1998, Fastighetsmäklarprogrammet som startade 1999 och föreningen Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF) som startade år 2000. Det var intensiva år med mycket arbete. Besluten var inte alltid så genomtänkta men för det mesta var det väldigt roligt. Så här i efterhand kan jag fundera på hur vi vågade starta utbildningsprogram utan någon forskning och om det kanske var på gränsen till dumhet eller i vart fall lite naivt.

Forskning inom fastighetsområdet på Malmö högskola har dessbättre blivit möjligt inte minst tack vare de intäkter som uppdragsutbildningen till fastighetsmäklare genererar. Numera har forskningen inom Fastighetsvetenskap kommit i gång på allvar.

Genusstrukturer i fastighetsbranschen

När jag började min forskarutbildning var jag både arg och frustrerad på vad jag tyckte mig uppleva om genusstrukturer både i och utanför fastighetsbranschen. Idag är jag mindre frustrerad och istället väldigt glad att jag började forska, även om det var sent i livet. Jag fick möjlighet att studera något som jag var väldigt nyfiken på och som gav mig verktyg till att förstå och förhålla mig till de genusstrukturer som finns.

I min avhandling studerade jag fastighetsbranschen ur ett genusperspektiv för att se om det hänt något med uppdelningen av kvinnor och män och för att förstå varför det finns en könsuppdelning. Min forskning visar att det inte har hänt så mycket men samtidigt så är det något som pågår men som ännu inte är synligt.

Min studie omfattar åren 2001-2011. Jag valde denna tidsperiod för att den första kullen studenter tog examen från programmet i Fastighetsföretagande år 2001. Det har hänt en del under dessa år vad gäller könsfördelningen på program inom samhällsbyggande. Allt fler kvinnor söker sig till dessa program runt om i landet men fastighetsbranschen får fortfarande anses vara en mansdominerad bransch. Till stora delar kan den anses vara antalsmässigt könsblandad med en fördelning på 60/40 av män och kvinnor i många företag. Dock är det framförallt män som har de ledande positionerna och de tekniska funktionerna och kvinnorna som har de stödjande funktionerna, till exempel administration. Något förenklat så arbetar kvinnor oftare med bostäder och privatpersoner medan män arbetar mer med kommersiella fastigheter och företag.

Idag väljer både kvinnor och män att studera fastighetsfrågor och på utbildningarna är hälften av studenterna kvinnor och hälften män. På sikt borde det lösa den horisontella problematiken i branschen, det vill säga den ojämna könsfördelningen. För att påverka vertikal segregering, skillnad mellan könen i den hierarkiska linjen, arbetar vi med ett mentorskapsprogram för studenterna i årskurs 3 på Fastighetsföretagandeprogrammet. En mentor kan ge studenterna en fördjupad kunskap om branschen, visa på förebilder och inte minst kontakter för framtida arbeten.

Centrum för Fastighetsföretagande

Malmö högskola startade föreningen Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF) av flera anledningar: studenter som tog examen från programmet i Fastighetsföretagande skulle få kontakt med branschen och i förlängningen arbete, och det skulle vara en möjlighet att komma igång med satsning på forskning inom fastighetsområdet, vilket utvecklats till huvudområdet Fastighetsvetenskap. Tanken var dessutom att CFFF skulle fungera som en mötesplats för alumner.

CFFF arrangerar frukostmöten med representanter från akademi och praktik som möts i diskussioner om ett gemensamt ämne. Föreningen erbjuder mentorskap under ett år för en ung person som jobbar i branschen och som nyligen tagit examen, samt stipendium för uppsatser och bidrag till olika forskningsprojekt. Fastighetsbranschen har under de senaste 20 åren utvecklats till en professionell och viktig aktör i samhällsbyggandet. Målet med CFFF är att vara en arena/plattform för att utveckla just ett gott samhällsbyggande.

CFFFs första ordförande var Allan Karlsson, tidigare VD för MKB. Idag heter ordföranden Lotta Strömgren Jönsson och arbetar på YCAP, tidigare har hon arbetat på bland annat NCC. I styrelsen finns representanter från HSB, Ikano fastigheter, MKB, Stena Fastigheter, Serviceförvaltningen Malmö stad, Malmö högskola samt LTH. Idag är cirka 40 olika företag medlemmar.

Jag vill avslutningsvis uppmana er som på något sätt arbetar med samhällsbyggande att komma till CFFFs frukostmöten och ta del av det nätverk som finns och som vi skapar tillsammans.


Vill du veta mer om CFFF? Besök deras hemsida cfff.se.

Den 12 september arrangerar CFFF ett frukostmöte tillsammans med ISU. Mer information om det kommer.

FacebookFacebook