Cykelstrategi för Skåne

Under 2015-2016 har Region Skåne tagit fram ett remissförslag till Cykelstrategi för Skåne, underlaget har skickats ut på remiss och fram till den 14 oktober kan yttranden lämnas. Projektledare Johan Raustorp från Region Skåne berättade om bakgrund och innehållet i strategin, på ett frukostseminarium den 13 september.

cykelstrategi2

Cykelstrategin tar avstamp i övriga regionala strategier (Skånes regionala utvecklingsstrategi, Strategier för Det flerkärniga Skåne, Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050, Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 och Mobilitetsplan för Skåne.

Det är ett gediget bakgrundsarbete som ligger bakom strategin men Johan Raustorp belyser också svårigheterna med att ha en full översyn över hur cyklingen faktiskt ser ut i Skåne.

Strategin innehåller sex olika samverkansområden med en cykelplattform för att samla insatser och på så sätt lyfta cyklingen på flera nivåer. Det gäller bland annat arbetspendling, rekreativ cykling och “handelscykling”. Strategin belyser också att det är viktigt att alla skånska kommuner i Skåne har en egen cykelstrategi som komplement till den regionala cykelstrategin.

cykelstrategi1
Färdmedelsfördelningsmål så som föreslaget i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Några av de mål som belystes i cykelstrategin var följande:

  • Förbättra data kring huvudnäten kring var det är bäst och säkrast att cykla.
  • Ta tillvara på och öka viljan att cykla
  • Sprid cykelkulturen i Skåne
  • Öka förståelsen för vad som gör cykeln attraktiv
  • Skapa förutsättningar för Skåningarna att ompröva invanda resmönster i samband med investeringar i den byggda miljön
  • Lyfta cykeln i samhällsplaneringen
  • Förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik för att öka cyklingen.
  • Förbättra säkerheten för cyklister. Det finns en oro hos cyklister idag att cykla, till skillnad från hur bilister upplever situationen. Arbeta med drift och underhåll och öka acceptansen för att använda cykelhjälm.

Hela cykelstrategin och övriga underlagsrapporter hittar du här

FacebookFacebook