Halvdag på ISU – forskning och praktik kring social hållbarhet och bostadsrenovering

Det var en välbesökt förmiddag med talare från hela landet och samhällets alla sektorer, som samlats för att diskutera social hållbarhet och samhällsutveckling. Arrangemanget var en samproduktion mellan ISU, Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF), Fastighetsägarna Sofielund och som en del av ISUs uppdrag inom SIRen (Sustainable Integrated Renovation).

Syftet med dagen var att länka samman personer från stad, näringsliv, akademi och ideell sektor, för att samtala kring social hållbarhet inom samhällsutveckling, stadsplanering, bostadsrenovering, relation mellan hyresgäst och fastighetsägare. Syftet var också att sprida forskningskunskap som finns inom bostadsrenovering i Sverige idag.

Diskussionerna kommer att följas upp och fortsätta den 6-7 dec då SIRen har förlagt sitt årsmöte hos ISU i Malmö. Då kommer SIRens samlade forskarkår närvara.

Ett konkret resultat av dagen var att en av SIRens forskare fick uppslag till ett forskningsprojekt och mastersuppsats.

Dagen inleddes med frukostseminarium på Niagara i regi av CFFF för att efter en gemensam promenad till Kommendanthuset fortsätta med presentationer och workshops.

Här följer ett kort referat från talarna och därefter rundabords-samtalens utmaningar och avslutande diskussioner:

Hjalmar Falck, projektledare Fastighetsägarna Sofielund, inledde med ord från tidigare kommunstyrelseordförande i Malmö, Ilmar Reepalu att Malmö är på väg från ett problemområde till ett innovationsområde och att det är viktigt att lyfta de frågorna. I arbetet med Sofielund började man med att hänga ut de fastighetsägare som inte tog sitt ansvar, för att på så sätt kunna ställa krav och få till åtgärder. Man tog fram moraliska avtal med fastighetsägarna och BID (Boende, Integration och Delaktighet) Sofielund bildades som ett partnerskap och har nu ett 30-tal medlemmar.

Idag har arbetet kommit så långt att Sofielund blivit ett av Malmös 5 programområden.

 

Man arbetar även med de 17 globala hållbarhetsmålen som brutits ner till 27 fysiska förändringsprojekt i området och som också är kopplade till Malmö stads hållbarhetsmål. Det är ett unikt förhållningssätt att bryta ner de globala målen till lokala mål som man hitintills är relativ ensamma om.

Thomas Johnsson, EO.N
Thomas Johnsson, EO.N

Thomas Johnsson, projektledare Business Innovation, E.ON, och samverkar med fastighetsägare i Sofielund. BID Sofielund har för E.ON varit ett unikt tillfälle att tillsammans med fastighetsägare förstå och möta fastighetsägares ambition att lyfta ett bostadsområde. E.ONs erbjudande handlar om att hjälpa fastighetsägare att uppnå sina mål som främst handlar om:

 • trygghet
 • effektivitet
 • ökade Fastighetsvärden
 • medverka i sociala innovationer genom att t.ex. erbjuda E.ONs program Äntligen Jobb
 • sociala insatser där E.ON tillsammans med andra aktörer agerar för att stödja områdets utveckling.

Det handlar inte bara om snack utan också om verkstad med konkreta åtgärder som solcellssatsning, klottersanering, bygga upp strukturer kring delad ekonomi och motverka utanförskap.

 

Helena Bohman, Forskare Fastighetsvetenskap på Malmö högskola, presentade sin forskning kopplat till Sofielund. Bakgrunden till forskningen var att titta på hur man kan gå tillväga när det saknas signalmekanismer som exempelvis voice (att boende klagar på bostadssituationen) för att åtgärda dåliga boendemiljöer. Tidigare studier och erfarenheter visar att då boende tillhör mer utsatta grupper på bostadsmarknaden, så är det inte alltid självklart att göra en anmälan kring detta. Detta kan innebära att det riskeras att man missar många allvarliga – kanske de allvarligaste – ärendena. Tillsammans med miljöinspektörer har man gått igenom register över ärenden kring bostadstillsyn i Malmö, för att se om man kan hitta statistiska samband som kan fungera som indikationer på var de värsta ärendena sannolikt uppstår? Exempelvis har ärenden relaterade till fukt inomhus klassats som de mest problematiska.

Slutsatser som kommit utifrån forskningen är bland annat:

 • Statistiska resultat visar att fuktärenden återfinns i områden med låga inkomster
 • Andra typer av inomhusproblem (ex. problem med låg temperatur) är mer spridda till andra delar av staden.
 • Det behövs stöd åt ett mer riktat tillsynsarbete fokuserat på områden med lägre inkomster.

Utmaningarna med dessa typer av bostadsområden blir att se till att boenden inte tillåts att utvecklas till undermåliga bostäder, som hänt många gånger de senaste decennierna och att den mängd data som finns hos kommuner och myndigheter, kan uppdagas att den existerar och även utnyttjas av forskare för bättre analyser.

 

Kerstin Annadotter, Tekn. dr KTH, har forskat kring strategier för blandad renovering och rimliga boendekostnader i miljonprogrammet inom ramen för SIRen. Bakgrunden låg i att titta på om det finns strategier som löser konflikten mellan behov och att förbättra teknisk och miljömässig kvalitet och hyresgästers behov av rimliga boendekostnader och hur man kan göra det. Det var viktigt att bevara alla hållbarhetsaspekterna; de sociala, ekonomiska, tekniska och miljömässiga.

Kerstin presenterade framför allt hyressättningsmodellen Mini, Midi, Maxi som innebär att hyresgästerna får välja renoveringsalternativ utifrån tekniska behov och kundernas ekonomi. Hyresmodellen ger en ”blandad renovering” vilket innebär olika omfattning av renovering i lägenheter/hus inom ett område och kan ge en ekonomisk möjlighet för boende att bo kvar genom att de är med och väljer olika nivåer på renoveringsstandarden.

publik

Dennis Johansson, Docent & avdelningsföreståndare i Installationsteknik – LTH, representerade SIRen och höll ett föredrag kring energieffektivitet och hållbar renovering av bebyggelse. Dennis inledde med att kort berätta om SIRen och det femåriga projektets innebörd och Nationellt Renoveringscentrum (NRC) där Dennis är föreståndare. NRCs syfte är att genom informationsspridning och uppbyggnad av kunskap stödja olika aktörer inom byggsektorn för att kunna genomför en effektiv renoveringsprocess. Det handlar främst om att:

 • Samverka med alla relevanta aktörer
 • Utöka kunskap och kvalitet genom forskning i samarbete med näringsliv och myndigheter.
 • Informera och utbilda
 • Skapa opinion och höja statusen för renovering

Johanna Lagerborg, Förhandlare på Hyresgästföreningen, presenterade om hyresgästens inflytande vid renovering utifrån den forskningsmiljön som drivs av Jenny Stenberg, forskare Chalmers, som ett ”Levande Lab” genom bland annat medborgardialoger för att möjliggöra medskapande renovering i Hammarkullen, Göteborg. Projektet är kopplat till forskning inom SIRen.

Susanne Rikardsson, VD Fastighetsägarna SYD avslutade med en kommentar och medskick till rundabordssamtalen som fortsatte efter presentationerna. Susanne poängterade bland vikten av:

 • Korta och långsiktiga processer
 • Strukturella system

Rundabordssamtal

Varje talare hade på förhand skickat in utmaningar som de står inför i sina projekt och det var detta som bearbetades runt tre runda bord. Det var mycket aktiva, intressanta och givande diskussioner och kontakter som utbyttes.

rundabordssamtalSyftet med rundabordssamtalen var att lokalisera utmaningar och möjligheter som Sveriges forskare och praktiker står inför idag gällande social hållbarhet och bostadsrenovering. Planen är att följa upp detta när SIRen har förlagt sitt årsmöte till ISU och Malmö  för att kunna följa upp frågorna vid SIRens årsmöte som pågår i Malmö den 7-8 december. Bordens frågor var:

 

Bord 1 – Möjligheter och svårigheter att komma in på bostadsmarknaden

Avslutande och sammanfattande diskussioner: Boplats Syd borde ha ett regionalt system, kopplat till arbetsmarknaden som i sig är regional.

Det är oerhört komplext med bygglovsregler, hur kan vi förenkla detta?

Bord 2 – Energieffektivisering och Socialt ansvar kopplat till partnerskap

Avslutande och sammanfattande diskussioner: Det är viktigt med transparens vid förhandlingar och att det sker samverkan kring praktik och forskning.

Bord 3 – Hyresgästens inflytande och utsatthet

Avslutande och sammanfattande diskussioner: Det finns ett behov av att fortsätta ett systematiskt arbete kring fastighetstransaktioner. Arbetsmarknadsåtgärder som görs behöver blir mer effektiva och att de hänger ihop med övriga samhällsystem.

Förmiddagen avslutades med gemensam lunch på Kommendanthuset.
Förmiddagen avslutades med gemensam lunch på Kommendanthuset.

 

FacebookFacebook