Urbanstrategiskt forum 28 oktober

Det börjar bli en uppskattad tradition att ISU arrangerar sina Urbanstrategiska forum och så också denna gång. 35 personer från Malmö högskola och Malmö stad samlades och efter gemensam lunch och kort lära-känna-varandra-mingel drogs presentationerna igång.

Tanken med Urbanstrategiskt forum är att lyfta aktuella ämnen som är på gång inom staden och högskolan i form av korta presentationer, för att därefter diskutera frågeställningar kopplade till presentationerna i open café-format.

Perspektiv på etnicitet och genus i hållbar stadsutveckling

Pernilla Ouis docent i hälsa och samhälle, inriktning etniska relationer, Malmö högskola, inledde med Perspektiv på etnicitet och genus i hållbar stadsutveckling, där hon bland annat presenterade boken Det gröna finrummet : etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urbanisering (Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla, 2014)

pernillaouis

 

Hon valde att lyfta följande frågeställningar:

 • Kom ur den svenska etnocentrismen när det gäller naturumgänge!
 • Möt människor där de är, ta utgångspunkt i deras erfarenheter.
 • Hållbarhetsfrågor är idag starkt förknippade med svenska medelklassideal.
 • Genus, etnicitet och klass spelar stor roll för naturumgänge och miljömedvetenhet. Anamma ett intersektionellt perspektiv i hållbarhetsdiskursen!
 • Livsstil, konsumtion, klass spelar en avgörande roll för hållbar utveckling; hur vi lever i praktiken spelar en större roll, än en aldrig så fin natursyn i teorin…

 

KRUT – en plats för skapande, berättande och yttrandejämlikhet

Därefter fortsatte Mimmi Widner och Pär Gustafsson från Malmö stadsbibliotek och berättade om projektet KRUT – en plats för skapande, berättande och yttrandejämlikhet på Malmö stadsbibliotek.

krut

 

De hade avslutande frågeställningar:

Hur får vi människor, föreningar och andra att ta plats och skapa aktiviteter?

 • Kan en offentlig verksamhet helt eller delvis driftas av stadens invånare och andra verksamheter? Hur mycket kontroll kan & bör vi släppa? Problem och möjligheter.
 • Vilka värden ser du att Stadsbiblioteket tillföra i samarbete med din sektor?
 • Vad skulle din verksamhet kunna/vilja bidra med?
 • Har du kontakter eller tankar om verksamheter eller forskning som du tror att vi skulle kunna ha nytta av?

 

MIA (Malmö Innovationsarena) – Bygg Malmö helt och hållbart

Lena Eriksson från Miljöförvaltningen, Malmö stad presenterade det nya stora projektet MIA (Malmö Innovationsarena) – Bygg Malmö helt och hållbart. Ett 3-årigt projekt som sträcker sig 2016-2019 och som även ISU är delaktig i.

lena-eriksson

 

Hennes frågeställning var:

 • Går det att snabbt planera och bygga kostnadseffektiva och miljövänliga bostäder? – Naiv utopi eller Självklarhet?

 

STORM – Malmö högskolas nya innovationsmiljö

Efter en kort bensträckare berättade Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor samverkan och innovation, på Malmö högskola om den nya satsningen STORM – Malmö högskolas nya innovationsmiljö, som invigs under början av 2017.

charlotte-ahlgren-moritz

 

Hon ville storma kring följande frågeställningar:

 • Pitcha din utmaning/ditt problem för en forskargrupp?
 • Fundera högt över hur offentlig sektor kan bli mer av en testbädd?
 • Kan en samhällsentreprenör driva på innovationskapaciteten i offentlig sektor?

 

Case Lindängen – ett pilotprogram för samordnad styrning av sociala och fysiska investeringar

Sedan var det dags för Malmö stad och Jonas Magnusson från Stadsområdesförvaltning Söder, att berätta om Case Lindängen – ett pilotprogram för samordnad styrning av sociala och fysiska investeringar.

jonas-magnusson

 

Jonas lyfte följande frågeställningar:

 • Vilka effekter och nyttor är väsentliga att mäta i programmet och hur?
 • Hur kan programmet struktureras på ett sätt är inkluderande för icke kommunala aktörer?

 

Samutnyttjande och flerfunktionalitet

Avslutningsvis talade Per Larsson som utöver sin roll som lantmätare på Stadsbyggnadskontoret på Malmö stad, är kommundoktorand på Malmö högskola. Hans forskning kommer att handla om samutnyttjande och flerfunktionalitet.

par-larsson

 

Han efterfrågade ämnesområden kring sin forskning och på vilket sätt skulle mark och utrymmen kunna samnyttjas bättre?

 

Därefter fortsatte samtalen i sex grupper, utifrån presentatörernas frågeställningar.

eftermiddagspass

 

Eftermiddagen avslutades med Urban drinks på Siesta.

FacebookFacebook