ISU gränsgångare besökte Renoveringsdagen 2017

Den 28 mars åkte jag till Stockholm för att vara med på Renoveringsdagen som arrangerades för fjärde året i rad av Nationellt Renoveringscentrum (NRC) på ArkDes i Stockholm. NRC har som syfte att stödja aktörer inom byggsektorn i att genomföra effektiva renoveringsprocesser genom att bygga upp kunskap och sprida information. NRC:s styrelse är även referensgrupp till SIRen.

Temat för dagen var hållbar renovering och vem som ska göra renoveringsjobben. När 700 000 nya bostäder ska byggas är det angeläget att se andra möjligheter än nybyggnation och då blir renovering av det befintliga beståndet viktigt.

Urbana studier

Själv arbetar jag huvudsakligen med fastighetsutbildning på Malmö högskola på institutionen Urbana studier och är gränsgångare på ISU. Femton procent av min ordinarie arbetstid arbetar jag på ISU och då främst med ISUs uppdrag kopplat till SIRen. En stor del av min övriga arbetstid går för tillfället åt att slutföra min doktorsavhandling inom företagsekonomi/redovisning som handlar om hur människor gör när de köper bostadsrätt. Under avhandlingsarbetet har jag kommit in på betydelsen av livsstil och vikten av hemmets betydelse. Att sociala aspekter inte går att skilja från ekonomiska var något jag tog med mig inför den här dagen.

Intressanta föreläsare

Dagen var både innehållsrik, varierad och spännande. Förmiddagen inleddes av Andres Muld som är styrelseordförande för NRC. Sedan informerade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson om vad som är på gång i regeringen. Viktor Öwall, rektor för Lunds Tekniska Högskola, pratade om akademins uppgift i samband med renoveringar, Anita Aspegren som är avdelningschef för Energimyndigheten och Robert Johannesson som är enhetschef på Boverket pratade om deras myndigheters visioner för byggande. Eftermiddagen handlade om vilken kompetens som finns och efterfrågas, Magnus Johansson från Industrifakta pratade om bristen på renoveringskompetens och om prognoser för framtiden. Anna Wenner (Skanska), Cina Gerdin (Botkyrkabyggen) och Jens Albrektsson (Installatörsföretagen) belyste byggsektorns kommande behov av medarbetare med olika kunskap om renovering.

Jag väljer här att lyfta fram några intressanta punkter som kom fram under dagen.

Stort renoveringsbehov

Det finns ett renoveringsbehov i Sverige för kostnader upp till 500 miljarder och då är inte exempelvis skolor och simhallar inräknade. Fokus har länge legat kring nybyggnation, men nu har även renoveringsmöjligheter börjat uppmärksammas. Fördelarna med att renovera är bland annat att det ofta är miljömässigt hållbart och att det går att återbruka men det gäller att hitta smarta energibesparande åtgärder.

Kunskapen när det gäller renoveringar är dock ännu fragmentarisk och det krävs verkligen stor kunskap kring renovering eftersom olika åtgärder påverkar varandra. Renoveringar inbegriper även en mängd olika aktörer vilket medför en rad olika problemställningar, behovet av information och utbildning är därför stort.

En återkommande fråga under dagen var hur det befintliga beståndet kan användas bättre istället för nyproduktion. Byggandet i Sverige har under lång tid gått relativt långsamt framåt men behovet av bostäder har bara ökat. En stor del av det befintliga beståndet är dessutom slitet. För att lösa bristen på bostäder måste det tänkas i nya banor. Eftersom många i Sverige idag bor på relativt stora ytor kan det vara intressant att titta på antalet kvadratmeter bostad per person. Det finns en stark tradition i Sverige att vi ska bo själva, men det kan vara bra att jämföra med och lära från andra länder. I grannlandet Norge till exempel, bygger de redan från början utifrån en möjlighet att kunna hyra ut en del av sitt boende. Det finns funderingar inom regeringen att uppmuntra möjligheten att hyra ut en del av sitt boende även i Sverige, detta kan till exempel stimuleras via speciella ROT-avdrag eller bostadsbidrag eller genom att öka den summa som är skattefri vid uthyrning.

Hyresgästens hem

Cina Gerdin från Botkyrkabyggen pratade om vikten av att förstå att det är hyresgästernas hem som renoveras. Genom boendedialog fick deras hyresgäster vara med och påverka vilken standard de var villiga att betala mer hyra för. På det sättet blev det sedan möjligt för hyresgästerna att bo kvar efter renoveringen till en rimlig hyra.

Gymnasieutbildning

Magnus Johansson (Industrifakta) berättade om hur svårt det är för den som vill utbilda sig inom byggsektorn efter gymnasietiden. Praktiska program är idag kopplade till gymnasiet, fler möjligheter att utbilda sig senare i livet skulle kunna ge ökad kompetens till byggsektorn.

Reflektioner

Det var framförallt tre saker jag tog med mig från Renoveringsdagen:

  • Det första är att det är mycket positivt att det satsas på olika renoveringslösningar av det befintliga beståndet av bostäder så att riskerna att hamna i ett nytt miljonprogram minskas.
  • Under mitt avhandlingsarbete har jag blivit mycket intresserad av hemmets betydelse för människor. Det känns bra att detta nu uppmärksammas av fastighetsbolag och jag hoppas att kunskapen och goda exempel kan sprida sig. Cina Gerdin gav som exempel att människor kunde få välja bort att slänga ut hela kök och istället bara måla om köksluckorna, på det sättet fick hyresgästerna råd att bo kvar i sina hem samtidigt som tilltaget gynnar en hållbar utveckling.
  • Det tredje jag tog med mig handlar om utbildning. Jag har tidigare arbetat med Komvux-utbildningar och uppmärksammat den problematik som Magnus Johansson tog upp. Det är min förhoppning att människor framöver kan få bättre möjlighet att praktiskt utbilda sig inom byggsektorn trots att man inte valt det under gymnasietiden.

 

Birgitta Vitestam-Blomqvist, gränsgångare ISU

 

SIRen – Sustainable Integrated Renovation är en transdisciplinär forskningsmiljö som arbetar med helhetssyn på hållbar renovering. Forskningsmiljön bygger på inter- och tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare, aktörer inom bygg och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Läs mer om SIRen.

ISUs uppdrag inom SIRen är att:
sprida kunskap som produceras i nätverket, mäkla till personer/organisationer inom bygg-och bostadsbranschen liksom Malmö kommuns förvaltningar som har praktisk kunskap kring hållbar renovering och medborgardialoger samt att koppla kunskapen till relevant forskning på Malmö högskola. Vi samarrangerar även event kring social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering.

Se aktuella event här.

FacebookFacebook