ISU Forskningscirkel

ISU Forskningscirkel: Hur skapar vi inkluderande offentliga rum? Geografisk avgränsning: Rosengårdsstråket

Cirkelledare: Pernilla Ouis, Institutionen för socialt arbete, ISU Gränsgångare, Malmö universitet och samordnare Malmö stad: Jonna Sandin Larkander, ISU Gränsgångare Stadsbyggnadskontoret Hösten 2017 startade en forskningscirkel på temat ”Hur skapar vi inkluderande offentliga rum?”. Ämnet engagerar många forskare och praktiker och har aktualiserats i samband med att stadsutvecklingsprocessen Amiralsstaden dragits igång. Cirkeln tar sin utgångspunkt i de lärdomar som finns i arbetet med Rosengårdsstråket och liknande processer, för att undersöka hur Malmö stad kan understödja utvecklingen av mer inkluderande, trygga och intressanta platser.

Detta är en beprövad form för kunskapsutveckling som bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan forskare och praktiker. Inom ramen för cirkelns arbete träffas en grupp, med viss kontinuitet under en längre tid, för att lära känna varandra, utbyta erfarenheter, lärdomar och gemensamt utveckla kunskapen kring ett visst ämne. Tanken är att cirkelarbetet kan bidra med insikter, förståelser och kunskaper som kan appliceras direkt i deltagarnas verksamheter. För att fler än deltagarna ska dra nytta av cirkelns arbete är det viktigt att lärdomarna förankras i relevanta forum och att det finns en dokumentation som fler kan ta del av.

Syftet är att bidra till ett gemensamt lärande, genom ett ömsesidigt utbyte mellan forskning och praktik, som i förlängningen kan utveckla Malmö stads planering och utformning av offentliga rum. Vidare att skapa kunskapsunderlag inför planeringen av Amiralsstaden och specifikt utformningen av Rosengårds station och att som en del av ISUs utvecklingsarbete, testa en ny samverkansform mellan Malmö stad och Malmö universitet och därmed bidra med praktiknära forskning.

Projekttid: september 2017- maj 2018, med möjlighet till förlängning

ISUs uppdrag i projektet: Syftet är att bidra till ett gemensamt lärande, genom ett ömsesidigt utbyte mellan forskning och praktik, som i förlängningen kan utveckla Malmö stads planering och utformning av offentliga rum. Vidare att skapa kunskapsunderlag inför planeringen av Amiralsstaden och specifikt utformningen av Rosengårds station och att som en del av ISUs utvecklingsarbete, testa en ny samverkansform mellan Malmö stad och Malmö högskola och därmed bidra med praktiknära forskning.

Projektintäkt: ingen projektintäkt då detta är en del i ISUs utvecklingsarbete kring nya arbetsformer

 

Kontaktpersoner:

Jonna Sandin Larkander
Planeringssekreterare på Strategiavdelningen, SBK
Malmö stad
040-342266
Jonna.Sandin.Larkander@malmo.se

 

Pernilla Ouis
Docent på Hälsa och samhälle
Malmö universitet
040-665 77 89
pernilla.ouis@mah.se