ISU Forskningscirkel

Hur skapar vi inkluderande offentliga rum? 

Under hösten 2017 och våren 2018 drev ISU en forskningscirkel på temat ”Hur skapar vi inkluderande offentliga rum?” Ämnet engagerar både forskare och praktiker och blev aktuellt i samband med att stadsutvecklingsprocessen Amiralsstaden drog igång. I slutrapporten kan du läsa hur Malmö stad kan stödja utvecklingen av mer inkluderande och trygga offentliga platser.

Vad är en forskningscirkel?
Detta är en beprövad form för kunskapsutveckling som bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan forskare och praktiker. Inom ramen för cirkelns arbete träffas en grupp, med viss kontinuitet under en längre tid, för att lära känna varandra, utbyta erfarenheter, lärdomar och gemensamt utveckla kunskapen kring ett visst ämne. Tanken är att cirkelarbetet kan bidra med insikter, förståelser och kunskaper som kan appliceras direkt i deltagarnas verksamheter. För att fler än deltagarna ska dra nytta av cirkelns arbete är det viktigt att lärdomarna förankras i relevanta forum och att det finns en dokumentation som fler kan ta del av.

Vad är syftet?
Syftet är att bidra till ett gemensamt lärande, genom ett ömsesidigt utbyte mellan forskning och praktik, som i förlängningen kan utveckla Malmö stads planering och utformning av offentliga rum. Vidare att skapa kunskapsunderlag kring frågan och testa en ny samverkansform mellan Malmö stad och Malmö universitet och därmed bidra med praktiknära forskning.

Projekttid: september 2017- maj 2018.

Projektintäkt: ingen projektintäkt då detta är en del i ISUs utvecklingsarbete kring nya arbetsformer

Slutrapport: Här kan du läsa projektets avslutande rapport.

Kontaktpersoner och cirkelledare:

Jonna Sandin Larkander
Planeringssekreterare på Strategiavdelningen, SBK
Malmö stad
tel: 040-342266
jonna.sandin.larkander@malmo.se

Pernilla Ouis
Docent på Hälsa och samhälle
Malmö universitet
tel: 040-665 77 89
pernilla.ouis@mah.se