StickUT Malmö

Utforska framtidens innovativa och hållbara arbetsliv – utomhus

Stick Ut Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, finansierat av Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utforska olika former för att arbeta utomhus, i den urbana närmiljön.

I kärnan av projektidén ligger att detta utforskande bäst görs genom ett aktivt experimenterande och gemensamt kunskapande, i samarbete mellan forskning och praktik. Utöver projektorganisationen är cirka sextio deltagare från olika förvaltningar (kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, HR-strategiska avdelningen, samt kansliet för hållbar utveckling) delaktiga i en process där möjliga former för att bedriva (kontors-) arbete utomhus identifieras, testas och följs upp under femton månader.

Idén och upplägget har utvecklats av Charlotte Petersson, som numera har projektet som bas för sitt avhandlingsarbete inom Urbana studier, vid Malmö universitet. Den grundläggande ambitionen är att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart och innovativt arbetsliv genom att peta på rådande normer kring arbete och dess rumsliga förläggning.

Sedan idén fick sitt namn ”StickUt” 2010 har den mottagits, stötts, blötts, berikats och spritts genom engagemang från ett antal – för projektet – helt centrala personer; inte minst från de forskare som numera utgör projektets ”Vetenskapliga råd” och från ett antal chefer och anställda inom Malmö stad, varav flera numera är en del av projektorganisationen. Projektets nuvarande form tog fart då Charlotte och den förre projektledaren från Malmö stad, Linda Johansson, arbetade tillsammans som ISU-gränsgångare.

VARFÖR?
Vårt samhälle står inför stora utmaningar, varav den snabba pågående urbaniseringens ekologiska hållbarhetsutmaningar utan tvekan är bland de största. Samtidigt som det finns ett stort behov av förståelse för naturen och ekosystemens villkor för överlevnad så har det aldrig förr funnits så många människor som lever så separerat från naturen. Utöver att detta riskerar att innebära en minskad förståelse för naturens villkor för överlevnad och vår roll i att bidra till den, så finns det flera andra skäl till att söka stärka vår relation till naturen på en daglig basis, såsom positiva effekter på välbefinnande, återhämtning och hälsa, kognitiv funktion och kreativitet och lärande. Eftersom den urbana livsstilen innebär att vi spenderar allt mer tid inomhus syftar detta projekt till att motverka och vända denna utveckling genom att utforska former för att integrera urbana utomhusmiljöer i det vardagliga arbetslivet med målsättningen att fördjupa vår förståelse av former och normer för arbete som bidrar till ett mer innovativt och hållbart arbetsliv.

I det nya arbetslivets alltmer flexibla arbetsvillkor och utvecklade teknologi blir våra möjligheter för rörlighet och variation allt större. Arbete har också, på både gott och ont, blivit alltmer gränslöst (exempelvis vad gäller gränserna mellan privat- och arbetsliv). Men, samtidigt som många gränser luckras upp, tycks en gräns till stora delar bestå; den mellan inomhus och utomhus.

I dagens arbetsliv ställs höga krav på vår förmåga att hantera komplexa problem, relationer, generera idéer, kreativa lösningar och att fatta välgrundade beslut. Trots att krav och innehåll i arbetet är stadda i förändring och att den tekniska utvecklingen går fort, så tycks våra former för arbete vara i stort sett oförändrade. Många av oss spenderar merparten av vår tid stillasittandes inomhus på våra kontorsarbetsplatser, trots att det finns en diger forskningsbaserad kunskap, inom olika fält, som visar att detta inte är bra för oss och att vi har mycket att vinna på att vistas utomhus.

Förutom att bidra till bättre hälsa och välbefinnande så kan fysisk aktivitet göra oss mer kreativa. Vetenskapliga studier visar att vi tänker mer divergent/kreativt om vi är i rörelse, en effekt som blir ännu tydligare om den försiggår utomhus. Kunskapen om utomhusmiljöers positiva effekter på oss är rik. Vi vet att utomhusmiljöer – och i synnerhet sådana där flera naturelement (såsom grönska och vatten) återfinns – har flera positiva effekter på såväl vårt allmänna välbefinnande, våra kognitiva funktioner och koncentrationsförmåga, som möjlighet till återhämtning från stress.

VAD och TILL VILKEN NYTTA?
StickUt Malmö ska bidra till att utveckla och sprida kunskap om såväl former som normer för arbete som bidrar till ett mer hållbart och innovativt arbetsliv. Huvudfunktionen för projektet är alltså att bidra till ett lärande och utveckling av ny kunskap. Den långsiktiga målsättningen för StickUt Malmö är att deltagande individer och verksamheter inom Malmö stad ska organisera sitt arbete mer behovsanpassat utifrån en kunskap och medvetenhet om former och normer för arbete som skapar mer hälsosamma, innovativa och hållbara arbetsplatser och arbetsliv.

HUR?
”If you truly want to understand something, try to change it.” Detta citat av Kurt Lewin, en av nittonhundratalets förgrundsfigurer inom organisatorisk förändring och lärande, fångar väl kärnan i projektets ansats och metod. Vi vill bli klokare på hur vi kan åstadkomma ett mer hållbart och innovativt arbetsliv och som metod för detta väljer vi att aktivt peta på såväl normer som praktiska former för arbete. Genomförandet bygger på ett gemensamt lärande, där former för att arbeta utomhus identifieras, testas och följs upp; i ett aktivt experimenterande, i interaktion mellan teori och praktik. Utifrån den kunskap som genereras om vilka behov sådant arbete föder ska såväl fysiskt, ergonomiskt som teknologiskt stöd för mer varierade, kreativa och hälsofrämjande former och rum för arbete tas fram.

VEM?
Inom projektet deltar cirka sextio tjänstepersoner från Malmö stad fördelade på fem olika grupper från Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Kulturförvaltningen (biblioteken i Lindängen, Kirseberg, samt Stadsbiblioteket), samt en sammansatt grupp från de ingående förvaltningarnas HR-avdelningar inklusive den centrala HR-strategiska avdelningen. Via totalt sju lärmoduler genomgår deltagarna en lärprocess där de individuellt och tillsammans utforskar utomhusarbete och vilka effekter det har på deras arbetsliv. De kommer även att ta del av forskarföreläsningar från forskarna i det vetenskapliga rådet som en del av lärprocessen.

Projektägare är kulturförvaltningen Malmö stad, vars direktör är ordförande i beställargruppen, vilken även inbegriper direktörerna på miljöförvaltningen, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, chefen för kansliet för hållbar utveckling, samt prorektor för Malmö universitet.

Projektledarrollen är delad mellan Malmö stad och Malmö universitet.
Utöver de två projektledarna består projektgruppen av ytterligare sex projektmedarbetare från gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen.

Projekttid: 2017-09-01 – 2019-08-31

ISUs uppdrag i projektet:

Projektintäkt: Ingen projektintäkt då detta är en del i ISUs utvecklingsarbete kring nya arbetsformer


KONTAKTA PROJEKTLEDARNA:

Charlotte Petersson
Malmö universitet
0725-47 38 47

charlotte.petersson@mau.se

Ulrika Hybrant
Malmö stad
0768-14 18 68
ulrika.hybrant@malmo.se