STICK UT i Malmö

Utforska framtidens innovativa och hållbara arbetsliv – utomhus

VAD?

STICK UT i Malmö är ett samarbetsprojekt och en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet. Projektets nuvarande form tog fart då projektledarna arbetade tillsammans som ISU gränsgångare. Det handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utforska olika former för att arbeta utomhus , med fokus på sådant arbete som vanligtvis bedrivs inomhus, på kontorsarbetsplatser. I kärnan
av projektidén ligger att detta utforskande bäst görs genom ett aktivt experimenterande och gemensamt kunskapande , i samarbete mellan forskning och praktik.

VARFÖR STICK UT I MALMÖ?

Malmö stad har de senaste åren arbetat för att utveckla arbetsmiljöarbetet. Ett kommungemensamt arbetssätt för arbetsmiljö med gemensamma riktlinjer, rutiner och verktyg har implementerats, ett omfattande utbildningspaket för chefer, skyddsombud och fackliga företrädare i samverkansgrupper genomförs kontinuerligt, politiker i nämnderna får särskild information om uppdrag, roller och ansvar i arbetsmiljöfrågorna
och i kommunstyrelsen redovisas årligen uppföljning av nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete. Läs mer.

VAD VET VI?

De kunskapsfält som ligger till grund för STICK UT i Malmö kan sammanfattas i två huvudteman; hälsa och välbefinnande respektive kreativitet och lärande. Dagens arbetsliv kännetecknas av att allt fler av oss har arbeten som ställer höga krav på såväl våra kognitiva och intellektuella som emotionella förmågor. Läs mer.

VAD SKA UPPNÅS OCH TILL VILKEN NYTTA?

STICK UT i Malmö ska bidra till att utveckla och sprida kunskap om såväl former som normer för arbete som bidrar till ett hållbart och innovativt arbetsliv. Huvudfunktionen för projektet är alltså att bidra till ett lärande och utveckling av ny kunskap för medarbetare på olika nivåer inom Malmö stad och samtidigt bidra till ny flervetenskaplig forskning. Läs mer.

HUR?

”If you truly want to understand something, try to change it.” Detta citat av Kurt Lewin, en av nittonhundratalets förgrundsfigurer inom organisatorisk förändring och lärande, fångar väl kärnan i vår metod. Vi vill förstå arbete för att bli klokare på hur vi kan åstadkomma ett friskt och innovativt arbetsliv och som metod för detta väljer vi att aktivt peta på såväl normer som praktiska former för hur arbete bedrivs. Läs mer.

VEM?

STICK UT i Malmö är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Malmö högskola som involverar flera förvaltningar inom staden och en forskargrupp från flera discipliner och lärosäten. Beställargrupp : Projektägare är Kulturförvaltningen Malmö Stad, vars direktör är ordförande i beställargruppen som även inbegriper direktörerna på Miljöförvaltningen, Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, chefen för Malmö stads hållbarhetskansli, samt HR-chef. Läs mer.

KONTAKTA PROJEKTLEDARNA

 Charlotte Petersson

Malmö högskola
0725-47 38 47
charlotte.petersson@mah.se

 

Linda Johansson

Malmö stad
0768-50 28 80
linda.johansson@malmo.se