VAD SKA UPPNÅS OCH TILL VILKEN NYTTA?

VAD SKA UPPNÅS OCH TILL VILKEN NYTTA?

STICK UT i Malmö ska bidra till att utveckla och sprida kunskap om såväl former som normer för arbete som bidrar till ett hållbart och innovativt arbetsliv. Huvudfunktionen för projektet är alltså att bidra till ett lärande och utveckling av ny kunskap för medarbetare på olika nivåer inom Malmö stad och samtidigt bidra till ny flervetenskaplig forskning. För att åstadkomma detta ska följande tas fram och uppnås inom ramen för projektet: Ny kunskap rörande alternativa former för och upplevelser av att förlägga delar av (det traditionella inomhus-) arbetet utomhus. En handbok/guide i tryckt format, samt i form av en app för att vägleda och inspirera till utomhusarbete, där även de olika formernas styrkor och begränsningar framgår. Moduler för
utomhuskontor som stödjer de olika former för utomhusarbete som tas fram inom ramen för projektet. Ett forskningsbaserat utbildningspaket som ska stödja och förankra medarbetarnas förändringsarbete i aktuell forskning.

De långsiktiga målsättningarna och effektmålen för STICK UT I MALMÖ är flera. Ett primärt effektmål är att medarbetare och verksamheter inom Malmö stad ska organisera sitt arbete mer behovsanpassat, utifrån en kunskap och medvetenhet om former och normer för arbete som skapar mer hälsosamma, innovativa och hållbara arbetsplatser och arbetsliv. STICK UT i MALMÖ ska bidra till ett strukturerat och långsiktigt förändringsarbete inom Malmö stad, med fokus på delaktighet och gemensamt lärande, där kunskaper från olika forskningsfält ska kunna kombineras på nya sätt, förädlas och omsättas i den vardagliga praktiken. På sikt ska projektet bidra till ett minskat kunskapsglapp mellan forskningssamhället och Malmö stads verksamheter. Genom ökad samverkan och gemensamt lärande skapas en ökad kunskap hos såväl praktiker som forskare.
Aktionsforskningen inom projektet har fokus på att skapa just denna förändring, vilket i förlängningen leder till att staden tydligare organiserar arbete utifrån faktorer som forskningen identifierat som viktiga utifrån ett hälsosamt arbetsliv. Det handlar dels om generell kunskap om arbetsmiljö och hälsa, men också specifikt om de normer som påverkar synen på hur arbete kan organiseras.

Tillbaka