Hur?

HUR?

”If you truly want to understand something, try to change it.” Detta citat av Kurt Lewin, en av nittonhundratalets förgrundsfigurer inom organisatorisk förändring och lärande, fångar väl kärnan i vår metod. Vi vill förstå arbete för att bli klokare på hur vi kan åstadkomma ett friskt och innovativt arbetsliv och som metod för detta väljer vi att aktivt peta på såväl normer som praktiska former för hur arbete bedrivs. Genomförandet bygger på ett gemensamt lärande, där former för att arbeta utomhus identifieras, testas och följs upp; i ett aktivt experimenterande, i interaktion mellan forskning och praktik. Detta innebär att ett praktiskt förändringsprojekt bedrivs inom Malmö stad, med bas, stöd, (med-) ledning och löpande uppföljning genom aktionsforskningen. Aktionsforskning ligger till grund för projektets genomförande, vilket innebär att
kunskap skapas i dialog mellan deltagare och forskare och där ett praktiskt förändringsprojekt utgör bas och förutsättning för kunskapsbildningen.

Under våren genomförs ett pilotprojek, med två testbäddar; i Kirseberg respektive Lindängen. Personalgrupperna som deltar är personalen på Kirsebergsbibliotkeket samt verksamhetsamverkan på Lindängen som består av personal från Malmö stads verksamheter på Lindängen. Gemensamt för de flesta i dessa grupper är att de jobbar inomhus, mestadels stillasittande.
Pilotprojekten innefattar organiseringen av det egna arbetet, bland annat genom att den enskilde medarbetaren tar ansvar för att reflektera över sin egen arbetssituation och förändra den i en mer hälsosam riktning. Men kompetensutvecklingen syftar även till en förändring och organisering på en verksamhetsnivå för ett mer hälsosamt arbete. Exempel på detta är en styrning och ett ledarskap som breddar de normer som finns i samhället och på Malmö stads arbetsplatser kring hur arbete ska eller bör vara organiserat. I förlängningen kan detta leda till arbetsplatser där det inte ses som avvikande att arbeta utomhus, ha så kallade “walk-and-talk”-möten eller på andra sätt arbeta i former som bidrar till kreativitet och ökad hälsa.
Utifrån den kunskap som genereras om vilka behov sådant arbete föder ska såväl fysiskt som teknologiskt stöd för mer varierade, kreativa och hälsofrämjande former och rum för arbete tas fram, såsom exempelvis utomhuskontor (-smoduler) och gudier/handböcker (i såväl pappers- som app-format).

Tillbaka