Vem?

VEM?

STICK UT i Malmö är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Malmö högskola som involverar flera förvaltningar inom staden och en forskargrupp från flera discipliner och lärosäten.

Beställargrupp : Projektägare är Kulturförvaltningen Malmö Stad, vars direktör är ordförande i beställargruppen som även inbegriper direktörerna på Miljöförvaltningen, Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, chefen för Malmö stads hållbarhetskansli, samt HR-chef. Beställargruppen är en idégivande strategisk grupp som fungerar rådgivande samt möjliggör handlingsutrymme tvärgående över stadens organisation.
Styrgrupp : Styrgruppen ansvarar för att prioritera verksamheter och aktiviteter av övergripande karaktär i projektet. Styrgruppens medlemmar representerar linjeverksamheten som blir mottagare av projektresultatet. Styrgruppen består av: Mellanchefer/Hr- chefer från berörda förvaltningar dvs Kulturförvaltningen, Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen samt Hr- strategiska avdelningen.
Projektledning : Projektledarrollen är delad mellan Malmö stad och Malmö Högskola. ISU delfinansierar Malmö stads projektledare. Utöver dessa två projektledare består projektgruppen av ytterligare sju projektmedarbetare/delprojektledare från Gatukontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen.

Vetenskapligt råd: Denna grupp forskare är verksam inom flera fält (sociologi, neuropsykologi, arkitektur, humanekologi och miljöpsykologi) och innehar rollen som vetenskaplig referensgrupp till projektet och involveras även i olika delar av projektets genomförande utifrån sina kärnkompetenser.

Tillbaka