Malmö Innovationsarena

KUNSKAPSSEMINARIUM

ISU Kunskapsseminarium – hur samskapar vi den socialt hållbara staden, 1 dec 2017

ISU kunskapsseminarium var en heldagskonferens med seminarier och djupdykning i högaktuell forskning kring hållbar stadsutveckling som bland annat synliggjorde de lärdomar som vuxit fram inom Malmö innovationsarena: projektresultat, framgångar och utmaningar. Under konferensen diskuterades även ämnesområden och  högaktuell forskning som relaterar till delprojekt och identifierar utmaningar inom Malmö Innovationsarena. Läs mer om kunskapsseminariet här:

UPPSATSSAMARBETEN

Första uppsatsen inom MIA kommer från Miljöinstitutet i Lund och handlar om hur man jobbar med hållbarhet och stadsutveckling i en post industrialist stad men Malmö som fokus. Darja Mihailova skrev sin masters uppsats under våren 2017 och slutsatsen var att ”livability” används för att lyfta stadsutvecklingsprojekt till industri och Malmöborna, medan avancerade miljölösningar används i ”flagship” projekt.

Policy brief 0917 – It’s possible to join affordability and sustainability in new housing according to new thesis – Darja Mihailova

Environmental Justice in the Post-industrial, Entrepreneurial City A Look at Malmö’s Built Environment – Darja Mihailova

Våren 2018 har ytterligare MIA-uppsatser skrivits, en av Emma Holgersson och Elin Jönsson, båda studenter på Socionomprogrammet på Malmö universitet. Under rubriken “Barn i den täta staden – barns utemiljöer i den pågående förtätningen av Malmö stad” undersöker de barns utemiljöer i den pågående förtätningen av Malmö utifrån tre teman: svensk lagstiftning och riktlinjer, socioekonomiska skillnader och levnadsvillkor samt barns behov av lek och rörelse. De konstaterar att kommunala aktörer i Malmö stad arbetar aktivt med barn och deras utemiljöer utifrån ett barnperspektiv. Här kan du läsa uppsatsen.

Johan Engström och Alexander Ruiz Längerberg har även de skrivit en MIA-uppsats på ett liknande tema, med titeln: “Barn i den täta staden”. I uppsatsen granskar de förskolebarns möjligheter till kontinuerlig kontakt med gröna inslag i Malmö. Studien, som är ett examensarbete i miljövetenskap, undersöker utomhusverksamheten på tre förskolor i Malmö och hur den påverkas av stadens förtätningsarbete. Studenterna konstaterar att samtliga förskolors utomhusverksamhet, och därmed barnens möjligheter till närkontakt med naturen, på olika sätt begränsas av förtätningsarbetet. Här kan du ladda ned och läsa uppsatsen.

En annan MIA-uppsats har skrivits av Valentino Dordevic och Michaela Jönsson, studenter i Fastighetsvetenskap på kandidatnivå. Uppsatsen, som heter “Ett förtätat Malmö – hur ser framtiden ut?”, belyser hur Malmö stad arbetar med förtätning när det gäller såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet. De konstaterar att Malmö stad har skapat förutsättningar för att på ett positivt och hållbart sätt förtäta staden, men att det återstår en del arbete när det gäller att få stadens invånare att välkomna och bli en del av de förändringar som gjorts och görs. Här kan du läsa deras uppsats.

FORUM FÖR MEDBORGARINVOLVERING (FFM)

Forumet syftar till att stödja metodutveckling och organisatorisk lärande kring medborgarinvolvering inom Malmö stad och riktar sig till delprojektledare inom MIA och tjänstepersoner som arbetar med frågor rörande medborgarinvolvering i sin vardag.

Forumet kommer att utgå från konkreta och pågående case från deltagare för att stödja utveckling av metoder, arbetssätt och goda exempel på medborgarinvolvering, med speciellt fokus på hur vi kan bredda förståelsen om vem som ska involveras och hur man kan göra det. I forumet kommer vi också diskutera hur praktiska lärdomar kan spridas vidare inom förvaltningar, men också hur förvaltningar och andra strukturer inom staden kan förändras för att kunna arbeta bättre med medborgarinvolvering. Första case är Sege Park!

Fortsättningsvis kommer innehåll och struktur av forumet att utvecklas på vägen utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Anteckningar från forum 1, 10 nov 2017

För frågor kring FFM kontakta Ida Nord på ida.nord@malmo.se eller Anna Seravalli på anna.seravalli@mau.se

Codesign – design, participation, democracy

Kortfilmer från studenter på Malmö högskola som läst kursen “Codesign – design, participation, democracy”.