Om Malmö Innovationsarena

MIA står för Malmö Innovationsarena. Det är ett treårigt projekt som pågår 2016-2019. Bakgrunden till projektet är att de fysiska stadsutvecklingsprocesserna i Malmö inte används i tillräcklig utsträckning för att stimulera, utveckla och sprida innovationer och skapa tillväxt. De fysiska stadsutvecklingsprocesserna används inte heller för att lösa samhällets utmaningar inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett centralt område för MIA är att hitta nya lösningar för att snabbt, hållbart och kostnadseffektivt öka antalet bostäder.

Mål

Projektet ska skapa förutsättningar för att 2000 bostäder byggstartas i projektets geografiska områden inom 5 år efter projektet.

Vid projektets slut är 400 bostäder under byggnation eller i startskedet och fler grupper har tillgång till bostadsmarknaden.

Målgrupper

MIA riktar sig till offentlig sektor, näringsliv, akademi, ideell sektor och medborgare. Ett brett deltagande i projektets innovationsprocesser är en grundförutsättning för måluppfyllelse.

Tre huvudkomponenter

MIA har tre huvudkomponenter: Innovationsplattformen, Sustainable City Accelerator och Innovationsprocesser. Projektet ska skapa möjlighet till utveckling av nya lösningar på stadens utmaningar utifrån en behovsdriven process.

För att skapa en hållbar stad är den ekologiska hållbarheten en nödvändighet. I projektet ska miljöaspekten vara en central del av de aktiviteter som genomförs.

Organisation

Malmö innovationsarena leds i samverkan av miljöförvaltningen (MF), stadsbyggnadskontoret (SBK), fastighetskontoret (FK) och Stadsområdesförvalting Söder (SOF Söder), som representerar stadsområdesförvaltningarna i styrgruppen. Samverkansparterna i projektet är Malmö stad, E.ON, Malmö universitet, Lunds universitet, SLU Alnarp och MKB. Styrgruppen består av en representant från vardera MF, SBK, FK, SOF Söder på Malmö stad, Region Skåne, E.ON, MKB, Media Evolution City, Malmö universitet, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

ISUs roll i MIA

ISU ingår som partner under Malmö universitet och har det viktiga uppdraget att inom projektet medverka i följande aktiviteter:

  • Extern kommunikation och resultatspridning
  • Kunskapsseminarier
  • Forskarrelaterad kommunikation
  • Lärandeprocess