Medverkande

STINA BALKFORS

Stina Balkfors är en social entreprenör och en av grundarna av Tillitsverket, vars mål är att stärka tilliten i samhället och bidra till en positiv hållbar utveckling. Stina tror på kraften i att lära av varandra och våga förändra för att skapa en bättre värld.

CATARINA ROLFSDOTTER-JANSSON

Catarina Rolfsdotter-Jansson är talesperson för klimatorganisationen Föräldravrålet och medgrundare av klimatorganisationen Our Kids´Climate. Catarina insåg att hon gjorde mest nytta för en hållbar värld när hon bestämde sig för att vara moderator och föreläsare.

LENA WETTERSKOG SJÖSTEDT

Lena Wetterskog Sjöstedt är chef på Kansliet för hållbar utveckling i Malmö stad. Ledarskap, kommunikation och systemtänkande är viktiga delar för samskapande och genom att lära mera av varandra ökar vi vår förmågan att hantera frågor om den socialt hållbara staden, menar Lena.

MÄRTA STENEVI

Märta Stenevi är kommunalråd (mp) med ansvar för stadsbyggnad och service i Malmö stad. Märta värnar bland annat om frågor som leder till en grön och tät stadsbebyggelse i Malmö samt om utveckling av höghastighetsbanor i Öresundsregionen.

YANKI LEE

Yanki Lee är universitetslektor på Linnéuniversitetet och medgrundare av Enable Foundation, vilket är ett kompetensbyggande program för att utbilda kreativa medborgare och genomföra forskningsprojekt för att skapa social förändring.

TIM MAY

Tim May är professor i samhällsvetenskaplig metodik och forskningschef på Sheffield Methods Institute, University of Sheffield, UK. Med ett starkt fokus på förhållandet mellan kunskap, bevis, politik och sammanhang har Tim arbetat i flera olika organisationer på lokal och global nivå.

PER HILLBUR

Per Hillbur är prorektor vid Malmö högskola, biträdande professor i miljövetenskap samt docent i kulturgeografi. Pers forskningsintressen berör kunskapsproduktion i samhället, särskilt i förhållande till planeringsprocesser, naturresurser och utbildning.

ANNA SERAVALLI

Anna Seravalli är co-designforskare och lektor på Malmö högskola. I sitt arbete undersöker hon om och hur det är möjligt att skapa mer demokratiska och inkluderande städer och är särskilt intresserad av medborgares demokratiska engagemang.

THERESE JEPHSON

Therese Jephson är samordnare för FoU Kommunförbundet Skåne och jobbar för ett ökat kunskapsutbyte och en gemensam kunskapsproduktion mellan forskning och praktik, liksom att skapa möjlighet att kombinera anställningar mellan kommun och lärosäte.

JESPER MAGNUSSON

Jesper Magnusson är arkitekt och jobbar som universitetslektor på Malmö högskola. Jesper jobbar med frågor kring hur staden ska fungera som mötesplats för många intressen och människor genom möjligheten för arkitektur och stadsrum att på bästa sätt stödja dessa möten.

CAMILLA WIESLANDER

Camilla Wieslander är vd för Skanska Öresund och har tidigare arbetat om marknadschef och ansvarig för fastighetstransaktioner i Malmö. Camilla tror på kraften i samverkande för att skapa en inkluderande stad och ser skapandet av mötesplatser som en viktig del i att lyckas med det.

ANDREAS HOLMGREN

Andreas Holmgren är KMA-chef för Byggnadsfirman Otto Magnusson AB och ordförande i föreningen Hållbart Byggande i Syd. Andreas vill främja delaktighet, kunskap och innovationer inom olika hållbart byggande områden, som gynnar ett mer socialt hållbart Malmö.

VLORA MAKOLLI

Vlora Makolli studerar pol.kand. på Lunds universitet och jobbar som verksamhetsutvecklare i organisationen Tjejer i Förening, vars syfte är att öka unga kvinnors engagemang i föreningsliv och andra demokratiska processer.

EMMA ESTBORN

Emma Estborn är affärsansvarig Human Spaces på InUse och arbetar för att ge framtidens städer en mening för dess användare. Genom att förstå mänskliga beteenden kan man mobilisera olika aktörer att samskapa framtidens lösningar, menar Emma.

ANNA HEIDE

Anna Heide är affärsutvecklingschef för Trianon AB. Anna har tidigare arbetat på MKB Fastighets AB i Malmö och har även erfarenhet från SABO som ansvarig för ett nationellt integrationsprojekt för allmännyttan i Sverige.

PER LARSSON

Per Larsson är lantmätare och kommundoktorand Malmö stad. I sitt arbete bidrar Per till kunskap som leder till långsiktig utveckling och i detta ser han samskapande som en oumbärlig väg för framtiden.

CLARA NORELL

Clara Norell är verksamhetsledare för ISU och har bl.a. arbetat med arrangemanget av Kunskapsseminariet – som enligt Clara speglar vikten av att alla delar av samhället behöver samarbeta och med gemensamma krafter, liksom med olika bakgrunder och förutsättningar, samskapa den socialt hållbara staden.

FREDRIK BJÖRK

Fredrik Björk är universitetsadjunkt på Malmö högskola. I sitt arbete ser Fredrik hur social hållbarhet engagerar allt fler samhällssektorer och hur det är viktigt att ställa kritiska frågor för att nå ökad förståelse och uppmärksamma alternativa synpunkter.

NILS PHILLIPS

Nils Phillips är projektledare för Centrum för Publikt Entreprenörskap. Att bygga hållbara samhällen där medborgare känner att de har möjlighet att vara delaktiga och bidra till sin närmiljö är en av de stora utmaningarna i dag och en viktig fråga att bygga kunskap kring, menar Nils.

IDA NORD

Ida Nord jobbar på miljöförvaltningen i Malmö stad med Malmö Innovationsarena. I sitt arbete intresserar sig Ida för hur normer kan begränsa innovationskapaciteten i stadsutveckling och för att bredda perspektivet på vilka ”vi” är när det gäller samskapandet av den hållbara staden.

SOPHIA BESCHER

Sophia Bescher är projektledare för Amiralstaden i Malmö stad. Sophia tror på kunskapsutbyte mellan såväl medborgare som medarbetare och menar att människor tillsammans har mycket att lära sig av varandra.

JOAKIM NORDQVIST

Joakim Nordqvist är kommunforskare på miljöförvaltningen i Malmö stad och har akademisk hemvist i urbana studier på Malmö högskola. Förutsättningarna för aktörssamverkan med urban hållbarhet som grund intresserar sig Joakim särskilt för.

ELLEN STENHOLM

Ellen Stenholm arbetar som head architect på InUse. Ellen tror att vi tillsammans behöver utveckla mer engagerande arenor för samskapande samhällsbyggnad, där alla kan vara frågeställare – men också medskapare av svaren.

LINA OLSSON

Lina Olsson är lektor i Urbana Studier på Malmö högskola och forskar om svensk kommunal markpolitik och planering. Som forskare har Lina en djup inblick i planering ur ett teoretiskt och ett internationellt jämförande perspektiv.

NORA SMEDBY

Nora Smedby är postdoktor vid Internationella Miljöinstitutet i Lund och har bl.a. forskat kring hur Malmö stad arbetar med byggherrar i stadsutvecklingsprojekt för att höja ambitionsnivåerna vad gäller miljömässig hållbarhet. Nora bidrar med kunskaper kring möjligheter och utmaningar i nya spjutspetsprojekt i Malmö stad.

KERSTIN ÅKERWALL

Kerstin Åkerwall är miljödirektör i Malmö stad. Kerstin var med när ISU skapades och anser ISU viktigt för att värna om samarbetet och kopplingen mellan staden och akademin – med övertygelsen att framtiden kräver ännu fler samarbeten för att skydda och utveckla våra städer.

MARIA COLLINGS

Maria Collings är projekt- ledare för ISU. Maria har arbetat med att ta fram programmet till Kunskapsseminariet och är oerhört stolt över alla medverkande. Att samskapa mellan olika samhällsaktörer är jättesvårt men nödvändigt för att kunna skapa ett urbant välbefinnande, menar Maria.

PERNILLA OUIS

Pernilla Ouis är docent i Hälsa och Samhälle på Malmö högskola. Pernilla tror att hennes tvärvetenskapliga bakgrund tillsammans med andra och deras specifika kompetenser kan bidra till en mångfacetterad kunskap för en hållbar stadsutveckling.

ROLAND ZINKERNAGEL

Roland Zinkernagel är projektledare i Malmö stad och kommundoktorand på Internationella Miljöinstitutet. Att få olika samhällsaktörer att träffas och prata med varandra är viktigt; då föds nya idéer som kan föra samhället till en mer hållbar utveckling, menar Roland.

YASEMIN ARHAN MODÉER

Yasemin Arhan Modéer är vd på Altitude Meetings. För att kunna bygga för framtiden behöver vi mer kunskap om beteende, behov och önskningar hos olika grupper i samhället – ju mer folk känner sig engagerade och involverade, desto mer  tar man vara på det man varit med att skapa, menar Yasemin.

PERNILLA ANDERSSON

Pernilla Andersson är exploateringsingenjör på fastighetskontoret i Malmö stad och projektledare för Sege Park. Pernilla har erfarenhet av att arbeta med byggherrar i dialogprocesser och ser dialogformen som ett viktigt medel för kommunen och byggherrar för att åstadkomma ett hållbart stadsbyggande.

JENNY ÅSTRÖM

Jenny Åström är projektledare för Malmö Innovationsarena, Malmö stads storsatsning för att öka framkomligheten för hållbara innovationer. En av arbetets utmaningar är att vända de målkonflikter som kan uppstå i stadsutvecklingen när det ska byggas snabbt, hållbart och skapas bostäder för de som behöver dem i dag.

ANDREAS ANDERHOLM PEDERSEN

Andreas Anderholm Pedersen är projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad och arbetar inom Malmö Innovationsarena med att utreda alternativa finansieringsmodeller för en hållbar stadsutveckling. Om vi kan få med det finansiella systemet på omställningen till det hållbara samhället är förändringspotentialen enorm, menar Andreas.

JÖRGEN ANDERSSON

Jörgen Andersson är projektledare i Malmö stad. Att hitta samskapade lösningar mellan alla samhällssektorer är bästa sättet att skapa hållbar förändring, menar Jörgen,  som har stor erfarenhet av detta arbete och att delta i fruktbara samtal om hållbara förändringar.

CHARLOTTE AHLGREN MORITZ

Charlotte Ahlgren Moritz är vice rektor för samverkan på Malmö högskola och ordförande för ISU. Samarbeten mellan stad och universitet är ett fint uttryck för hur vi på lokal nivå kan bidra till FN:s 17:e mål om genomförande och partnerskap, menar Charlotte.

MINA SHARIFIYAN

Mina Sharifyan är en av representanterna i Gatukraft Lindängen, vilket är ett boendenätverk som verkar för fysisk och social upprustning i Lindängen. Arbetet inom nätverket drivs på ett otraditionellt sätt, syftet är att ta vara på engagemanget, skapa gemenskap och ägandeskap för sin stadsdel.

NADIA JEBRIL

Nadia Jebril är en Malmöprofil som är programledare och journalist på Sveriges Radio. Känd från P3:s Verkligheten och P4 Extra, samt tv-program som Packat och klart, Rena rama arabiskan och ÄT! Hörs just nu i Karlavagnen i P4.

MAGNUS PERSSON

Magnus Persson är affärsutvecklare för BoKlok i Skåne/Halland och arbetar bland annat med BoKloks projekt i Rosengård där man tillsammans med Malmö stad har en rad initiativ inom social hållbarhet.

JULIET LEONETTE-LIDGREN

Juliet Leonette-Lidgren är miljöstrateg på miljöförvaltningen i Malmö stad. Juliet är med och driver hållbarhetsfrågor i Sege Park.

ZAKO

Zako är en musiker från Malmö, känd som både poet och rappare. Zakos texter handlar bland annat om att kämpa för fred och kärlek mellan människor. Att känna gemenskap genom poesin och musiken leder till ett bättre samhälle, menar Zako.

FRIDA IRAVE

Frida Irave är koreograf, cirkusartist, dj och dansare. Frida är Grundare av dansgruppen Irave Original Skankers som bland annat har uppträtt Dancehall Madness, Club Honey, Femtastic Klubben Syrran och Woohah.

HUY DUC NGUYEN

Huy Duc Nguyen är musiker och ackompanjerar Zako på piano under Kunskapsseminariet.

STEP-UP DANCE CREW & HAPPY DANCE-CREW

Step-up Dance Crew & Happy Dance-Crew framför ett dansnummer samskapat särskilt efter konferensens tema, koreograferat av Frida Irave (dansare, DJ, koreograf) i samarbete med Amanda Tuvesson och Rebecca Froborg  från ABF Malmö/Lomma.