Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling

Ett VINNOVA-projekt som löper 20170501 – 20190501 och ägs av Trivector Traffic AB och drivs av Urban Innovation Lab i samarbete med ett antal andra organisationer. Både Malmö stad och Malmö universitet ingår som projektpartner. ISU är med som referensorganisation med huvuduppgift gällande kunskapsspridning och idéutveckling.

Urbaniseringstrenden är stark och i kombination med att den ökade tätortsbefolkningen till stor del beror på invandring möter många bostadsområden idag mycket stora och nya sociala utmaningar i miljöer som är i stort behov av upprustning. Samtidigt investeras idag mycket i nya områden som riskerar att öka klyftorna inom staden. Enorma investeringsbeslut kommer att fattas kommande år av såväl fastighetsägare, näringsliv som kommunala bolag och förvaltningar. Dessa aktörer behöver inkludera sociala nyttor i beslutsstöd för att främja såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt hållbar stadsområdesutveckling. Potentialen är stor då marknadsandelen av investeringar som baseras på sociala nyttor är mycket liten samtidigt som världen (och Sverige) står inför utmaningen att på 30 år bygga lika mycket stad som byggts i mänsklighetens hela historia. Projektet avser utveckla det i steg 1 framtagna konceptet på modell genom att i samverkan mellan privata och offentliga aktörer testa, utvärdera och vidareutveckla modellen för svensk marknad. Ett första steg med test för internationell marknad planeras också. Projektet samlar ett brett spektrum av aktörer som på något sätt är aktiva i stadsområdesutveckling för en affärsmässigt fungerande modell och har även en rad referensorganisationer knutna till sig för resonans mot marknaden i sin helhet.

Målet är att utveckla en process för att beräkna samhällsvärdet i stadsutvecklingsprojekt som grund för klokare beslut, ökad saminvestering, eller nya finansieringsmodeller. Projektet utgår ifrån ett antal aktuella utvecklingsprojekt i Malmö och Lund och belyser dessa med hjälp a ett partnerskap som innefattar aktörer från bygg- och fastighetsbranschen, konsulter, kommun, högskola och idéburna organisationer.

Projekttid: 20170501 – 20190501

ISUs uppdrag i projektet: ISU medverkar i referensgruppen

Projektintäkt: