Samarbete

SIRen

För en helhetssyn på hållbar renovering.

ISU är engagerad i det femåriga forskningsprojektet SIRen – Sustainable Integrated Renovation, vilket är en transdisciplinär forskningsmiljö som arbetar för en helhetssyn på hållbar renovering. Forskningsmiljön bygger på inter- och tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer inom bygg och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Forskningen syftar till att förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och en helhetssyn på hållbarhet, för att stärka den svenska konkurrenskraften internationellt.

SIRen finansieras av forskningsrådet Formas och fokuserar på fem områden; upprättande av en levande kunskapsbas; analys av tidigare och pågående renovering; delta i innovation, demonstration och Living Lab; utveckla modeller, metoder och verktyg för integrerad hållbar renovering; samt nya sätt för kommunikation, dialog och spridning av resultat.

ISUs uppdrag i SIRen är att:
sprida kunskap som produceras i nätverket, mäkla till personer/organisationer inom bygg- och bostadsbranschen liksom kommunens förvaltningar som har praktisk kunskap kring hållbar renovering och medborgardialoger samt koppla kunskapen till relevant forskning på Malmö högskola. ISU samarrangerar även event kring social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering.

Läs mer om hela projektet SIRen.

ISUs tidigare arrangemang inom SIRen
ISU arrangerar eller medverkar kontinuerligt i event som på olika sätt kan kopplas till SIRen. Du kan läsa mer om en del av dem här:

ISU gränsgångare besökte renoveringsdagen 2017, 28 mars 2017

ISU-frukostseminarium: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi, 4 maj 2016

Karin Staffansson Paulis gästblogg: Fastighetsbranschen – en bransch i förändring, 31 maj 2016

Forskning och praktik kring social hållbarhet och bostadsrenovering, 12 september 2016

En förmiddag med ISU och SIRen, 7 december 2016

Antologi: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering (pdf)

 

FIRS

Skånsk forsknings- och innovationskraft.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region. FIRS utgör en samlande kraft och en gemensam röst för regionens tillgångar, behov och möjligheter. Målsättningen med FIRS arbete är att stärka den skånska forsknings- och innovationskraften och göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020. För att nå denna vision finns tre strategiska innovationsområden där Skåne har en internationellt stark innovationskraft: Smarta material, Smarta hållbara städer och Personlig hälsa. ISU deltar aktivt i innovationsområdet Smarta hållbara städer.

FIRS hemsida hittar du mer information.

 

Movium

Stadsutveckling utifrån livet i staden.

Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) med fokus på utveckling av städer utifrån livet i staden. Planeringen utgår ifrån helheten, från en miljö där allt levande – såväl människor som natur – kan leva i samklang. Stad och land samverkar, påverkar och påverkas av varandra. Movium utvecklar idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter. För att påverka samhällsutvecklingen driver Movium olika forskningsprojekt, arrangerar kurser, ger ut publikationer och deltar i den offentliga debatten.

ISU är en av Moviums partners och arrangerar årligen Urbanforskningens dag tillsammans.

Mer information om Movium.