om arrangörerna

ISU Kunskapsseminarium är ett samverkansprojekt mellan ISU och Malmö Innovationsarena.

Malmö Innovationsarena

Malmö Innovationsarena, också kallat MIA är ett treårigt projekt som syftar till att hitta nya lösningar för att snabbt, hållbart och kostnadseffektivt öka antalet bostäder i Malmö. Bakgrunden till projektet är att de fysiska stadsutvecklingsprocesserna i Malmö inte används i tillräcklig utsträckning för att stimulera, utveckla och sprida innovationer och skapa tillväxt. De fysiska stadsutvecklingsprocesserna används inte heller för att lösa samhällets utmaningar inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Projektet ska skapa förutsättningar för att 2000 bostäder byggstartas i projektets geografiska områden inom 5 år efter projektet. Vid projektets slut ska 400 bostäder vara under byggnation och fler grupper ska ha tillgång till bostadsmarknaden.

MIA riktar sig till offentlig sektor, näringsliv, akademi, ideell sektor och medborgare. Ett brett deltagande i projektets innovationsprocesser är en grundförutsättning för måluppfyllelse.

Malmö innovationsarena leds i samverkan av miljöförvaltningen (MF), stadsbyggnadskontoret (SBK), fastighetskontoret (FK) och Stadsområdesförvalting Söder (SOF Söder), som representerar stadsområdesförvaltningarna i styrgruppen. Samverkansparterna i projektet är Malmö stad, E.ON, Malmö högskola, Lunds universitet, SLU Alnarp och MKB. Styrgruppen består av en representant från vardera MF, SBK, FK, SOF Söder på Malmö stad, Region Skåne, E.ON, MKB, Media Evolution City, Malmö högskola, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.