Projektplattformen Etablera fler snabbare

Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare är utformad enligt det förvaltningsövergripande arbetssättet Malmömodellen och syftar till att samordna självständiga projekt med EU-finansiering från ESF/Socialfonden eller ERUF/Regionalfonden, alla med fokus att etablera fler Malmöbor snabbare, på bostads- såväl som arbetsmarknaden. Åtta stycken projekt är idag en del av projektplattformen där sex projekt, Dubbel Yrkesutbildning, Malmö Innovationsarena, Hela Familjen 2.0, Vägen In, Samverkan för ökat entreprenörskap samt TAMU Malmö har beviljats medel. Projektet Case Sofielund lämnar in sina ansökningar under 2017. De åtta projekten är olika i sin utformning och omfattning, men strävar alla mot det gemensamma målet om att etablera fler snabbare. Exempel på innehåll som är återkommande i några av projekten är hållbar stadsutveckling, entreprenörskap och näringsliv samt sociala insatser kopplat till arbetsmarknaden. ISU ingår i extern referensgrupp för projektplattformen Etablera fler snabbare. Den externa referensgruppen träffas två till tre gånger per år och ska utgöra ett stöd till projektledarna, vara kunskapshöjande och visionär samt kunna se utmaningar i projekten. Referensgruppen ska inneha expertroll, fungera som bollplank samt vara rådgivande.

Projekttid: Se Malmö Innovationsarena

ISUs uppdrag i projektet: ISUs verksamhetsledare sitter i referensgruppen för projektplattformen och är samverkanspartner i Malmö Innovationsarena och Wisdome Malmö