SIRen (Social Integrated renovation)

SIRen är ett femårigt forskningsprojekt som sträcker sig mellan 2014-01-01 – 2018-12-31  och utgör en nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering. ISUs åtagande är att delta aktivt på möten, agera som resurspool inom forskningsprojektet, kommunicera aktiviteter och på olika sätt involvera Malmö universitet och Malmö stad i forskningsprojektet.

ISU är engagerad i det femåriga forskningsprojektet SIRen – Sustainable Integrated Renovation, vilket är en transdisciplinär forskningsmiljö som arbetar för en helhetssyn på hållbar renovering. Forskningsmiljön bygger på inter- och tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer inom bygg och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Forskningen syftar till att förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och en helhetssyn på hållbarhet, för att stärka den svenska konkurrenskraften internationellt.

SIRen finansieras av forskningsrådet Formas och fokuserar på fem områden; upprättande av en levande kunskapsbas; analys av tidigare och pågående renovering; delta i innovation, demonstration och Living Lab; utveckla modeller, metoder och verktyg för integrerad hållbar renovering; samt nya sätt för kommunikation, dialog och spridning av resultat.

Läs mer om hela projektet SIRen.

ISUs arrangemang inom SIRen
ISU arrangerar eller medverkar kontinuerligt i event som på olika sätt kan kopplas till SIRen. Du kan läsa mer om en del av dem här:

Att renovera fungerande kök är hållbart på riktigt.  13 juni 2018

Hållbar renovering – hur får vi det att hända? 11 april 2018

ISU Frukostseminarium: En energi- och renoveringsinsats för hållbara strategier  11 maj 2017

ISU gränsgångare besökte renoveringsdagen 2017, 28 mars 2017

ISU-frukostseminarium: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi, 4 maj 2016

Karin Staffansson Pauli gästbloggar: Fastighetsbranschen – en bransch i förändring, 31 maj 2016

ISUs projektledare på SIRens årsmöte 1 juni 2016

Forskning och praktik kring social hållbarhet och bostadsrenovering, 12 september 2016

En förmiddag med ISU och SIRen, 7 december 2016

Antologi: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering (pdf)

 

Projekttid: 2014-01-01 – 2018-12-31

ISUs uppdrag i projektet: Sprida kunskap som produceras i nätverket, mäkla till personer/organisationer inom bygg- och bostadsbranschen liksom kommunens förvaltningar som har praktisk kunskap kring hållbar renovering och medborgardialoger samt koppla kunskapen till relevant forskning på Malmö universitet. ISU samarrangerar även event kring social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering.

Projektintäkt: 96 000 SEK per år som rekvireras efter upparbetad arbetstid

 

Kontaktperson:

Birgitta Vitestam – Blomqvist

0727-312685

Birgitta.vitestam-blomqvist@mau.se