Stick ut Malmö

Stick ut i Malmö är en del av Kulturuppdraget, vars namn och idé Stick ut! som aktionsforskningsprojekt ägs av Charlotte Petterssons, adjunkt Malmö universitet och före detta ISU Gränsgångare, som syftar till att skapa mer hälsosamma, innovativa och hållbara arbetsplatser. Stick ut i Malmö-projektet är ett samarbetsprojekt och en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö högskola. Projektets nuvarande form tog fart då de två projektledarna från Malmö universitet respektive Malmö stad arbetade tillsammans som ISU gränsgångare. Det handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utforska olika former för att arbe ta utomhus , med fokus på sådant arbete som vanligtvis bedrivs inomhus, på kontorsarbetsplatser. I kärnan av projektidén ligger att detta utforskande bäst görs genom ett aktivt experimenterande och gemensamt kunskapande, i samarbete mellan forskning och praktik. Målgrupp är medarbetare i Malmö stad.

VARFÖR STICK UT I MALMÖ?

Malmö stad har de senaste åren arbetat för att utveckla arbetsmiljöarbetet. Ett kommungemensamt arbetssätt för arbetsmiljö med gemensamma riktlinjer, rutiner och verktyg har implementerats, ett omfattande utbildningspaket för chefer, skyddsombud och fackliga företrädare i samverkansgrupper genomförs kontinuerligt, politiker i nämnderna får särskild information om uppdrag, roller och ansvar i arbetsmiljöfrågorna och i kommunstyrelsen redovisas årligen uppföljning av nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete. Läs mer.

VAD VET VI?

De kunskapsfält som ligger till grund för STICK UT i Malmö kan sammanfattas i två huvudteman; hälsa och välbefinnande respektive kreativitet och lärande. Dagens arbetsliv kännetecknas av att allt fler av oss har arbeten som ställer höga krav på såväl våra kognitiva och intellektuella som emotionella förmågor. Läs mer.

VAD SKA UPPNÅS OCH TILL VILKEN NYTTA?

STICK UT i Malmö ska bidra till att utveckla och sprida kunskap om såväl former som normer för arbete som bidrar till ett hållbart och innovativt arbetsliv. Huvudfunktionen för projektet är alltså att bidra till ett lärande och utveckling av ny kunskap för medarbetare på olika nivåer inom Malmö stad och samtidigt bidra till ny flervetenskaplig forskning. Läs mer.

HUR?

”If you truly want to understand something, try to change it.” Detta citat av Kurt Lewin, en av nittonhundratalets förgrundsfigurer inom organisatorisk förändring och lärande, fångar väl kärnan i vår metod. Vi vill förstå arbete för att bli klokare på hur vi kan åstadkomma ett friskt och innovativt arbetsliv och som metod för detta väljer vi att aktivt peta på såväl normer som praktiska former för hur arbete bedrivs. Läs mer.

 

Projekttid: 2017-09-01 – 2019-08-31

ISUs uppdrag i projektet:

Projektintäkt: Ingen projektintäkt då detta är en del i ISUs utvecklingsarbete kring nya arbetsformer

 

Kontaktpersoner:

Charlotte Petersson

0725-47 38 47
charlotte.petersson@mah.se

 

Linda Johansson

0768-50 28 80

linda.johansson@malmo.se