StickUt Malmö

Utforska framtidens innovativa och hållbara arbetsliv – utomhus

(About the project in English)

VAD?
StickUt Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att peta på rådande normer kring arbete och dess rumsliga förläggning, samt utforska olika former för att arbeta utomhus, i den urbana närmiljön. I kärnan av projektidén ligger att detta utforskande bäst görs genom ett aktivt experimenterande och gemensamt kunskapande, i samarbete mellan forskning och praktik.

VEM?
Projektet är ett kombinerat forsknings- och förändringsprojekt och bygger på delaktighet, arbete och vilja från många personer. Idén och upplägget, som fick sitt namn STICK UT redan 2010, har utvecklats av Charlotte Petersson, som numera har projektet som bas för sitt avhandlingsarbete inom Urbana studier, vid Malmö universitet. Under åren har idén berikats, stötts, blötts och spritts genom engagemang från ett antal – för projektet – helt centrala personer; inte minst från de forskare som numera utgör projektets ”Vetenskapliga råd” och ett antal chefer och anställda inom Malmö stad, varav flera idag är en del av projektorganisationen (se vilka som är involverade här). Projektets nuvarande form tog fart då Charlotte och den förre projektledaren från stadens sida, Linda Johansson, arbetade tillsammans som ISU-gränsgångare. Aktivt involverade är därutöver närmre sextio deltagare från kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, samt HR-strategiska avdelningen som deltar i den gemensamma lärprocessen där normer synliggörs och former för att bedriva (kontors-) arbete utomhus identifieras, testas och följs upp.

VARFÖR?
Det finns flera goda skäl till att stärka vår relation till naturen på en daglig basis. Forskningen är rik på resultat som kopplar utevistelse och exponering för naturelementen till positiva effekter på allt från välbefinnande, återhämtning från stress och hälsa generellt till våra kognitiva funktioner, kreativitet och lärande. I och med urbaniseringen, som i nuläget innebär att hälften av jordens befolkning bor i städer, har det aldrig förr varit så många människor som levt så separerade från naturen. Den urbana livsstilen innebär att vi spenderar allt mer tid inomhus. Detta projekt syftar till att överbrygga denna separation genom att utforska former för att integrera urbana utomhusmiljöer i det vardagliga arbetslivet, med målsättningen att fördjupa vår förståelse av former och normer för arbete som bidrar till att såväl anställda som verksamheter fungerar och mår väl.

I dagens arbetsliv ställs höga krav på allt fler av oss att hantera komplexa problem, många relationer, generera idéer, kreativa lösningar och fatta välgrundade beslut. Detta till trots, så tycks våra former för arbete vara relativt oreflekterade. Många av oss spenderar merparten av vår tid stillasittandes inomhus på våra kontorsarbetsplatser framför datorn, trots att det finns en diger forskningsbaserad kunskap som visar att detta inte är bra för oss och att vi har mycket att vinna på att vistas utomhus. Förutom potentialen i de positiva effekter som exponering för naturelementen kan innebära, så kan den variation och fysiska aktivitet, som arbete utomhus innebär i någon mån vara viktig i sig för vår hälsa och dessutom för att göra oss mer kreativa. Vetenskapliga studier visar att vi tänker mer divergent/kreativt om vi är i rörelse, en effekt som blir ännu tydligare om den försiggår utomhus.

TILL VILKEN NYTTA?
StickUt Malmö ska bidra till att utveckla och sprida kunskap om såväl former som normer för arbete som bidrar till ett mer hållbart och innovativt arbetsliv. Huvudfunktionen för projektet är alltså att bidra till ett lärande och utveckling av ny kunskap. Den långsiktiga målsättningen för StickUt Malmö är att individer och verksamheter inom Malmö stad ska organisera sitt arbete mer behovsanpassat utifrån en kunskap och medvetenhet om former och normer för arbete som skapar mer innovativa och hållbara arbetsplatser och arbetsliv. Den kunskap som genereras om vilka behov och krav som arbete utomhus ställer på såväl fysiskt, ergonomiskt som teknologiskt stöd ska även ligga till grund för utvecklingen av en infrastruktur för mer varierade, kreativa och hälsofrämjande former och rum för arbete.

HUR?
”If you truly want to understand something, try to change it.” Detta citat av Kurt Lewin fångar väl kärnan i projektets ansats och metod. För att bli klokare på hur vi kan åstadkomma ett mer hållbart och innovativt arbetsliv testar vi att förändra rådande normer och former för arbete. Genomförandet bygger på ett gemensamt lärande, där former för att arbeta utomhus identifieras, testas och följs upp; i ett aktivt experimenterande, i interaktion mellan teori och praktik. Processen är uppbyggd kring ett antal lärmoduler och workshops där forskare och deltagare gemensamt utvecklar kunskap om arbetets former och normer. Deltagarnas erfarenheter följs upp via samtal och intervjuer under ett och ett halvt års tid och som stöd för kunskapandet har en app tagits fram där deltagarna löpande registrerar vad de gör och hur de upplever att arbeta utomhus.

Projekttid: 2017-09-01 – 2019-08-31

PRESS
SVT Nyheter Skåne uppmärksammade projektet den 23 april 2018, se här.
Sunt arbetsliv publicerade två artiklar den 14 augusti; en intervju med projektledaren Charlotte Petersson och en mer allmän artikel om satsningen.
Arbetsliv skrev en artikel som publicerades den 30 augusti.

 

KONTAKTA PROJEKTLEDARNA:
Charlotte Petersson
Malmö universitet
0725-47 38 47
charlotte.petersson@mau.se

Heléne Westberg
Malmö stad
0733-52 90 92
helene.westberg@malmo.se