Arbete på stadsplaneringskontoret

Last modified date

Stadsplanering innebär att forma och ordna gator, byggnader och torg inom tät bebyggelse. Från början handlade stadsplanering om att fastställa olika gränslinjer mellan existerande byggnadskvarter och dess angränsande gator. Kvarteren brukade finnas i tätt bebyggda områden som städer.

För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt behöver stadsplanerare ha tillgång till bra kontorsmaterial, kartor och geografiska informationssystem. Med kontorsmaterial från Fröbergs kan stadsplaneraren arbeta produktivt. Fröbergs erbjuder bland annat skyltar, stämplar, planerings- och infotavlor. Stämplar finns här för alla tillfällen, inklusive gummi- och kontorsstämplar.

Inspirerande arbete

Stadsplanerare arbetar ofta för kommuner på deras planeringskontor. För att få igång kreativiteten kan även stadsplanerare behöva arbeta i nya omgivningar och med inspirerande kontorslokaler. Städerna växer ständigt och stadsplanering är ett omfattande område. När nya bostadsområden är i planeringsstadiet är det viktigt att tänka på trafiksituationen. Hänsyn behöver tas till de befintliga vägarna och om det är möjligt att skapa nya tillfarter till det planerade området. Eventuella kringliggande huvudleder behöver också vara dimensionerade för den nya trafiken som tillkommer när fler invånare flyttar in. Motorvägar kan orsaka mycket buller, vilket innebär att det kan behövas isolerade fönster på byggnaderna och bullerplank mot motorvägarna.

Dimensionera samhällsfunktionerna

När barnfamiljer flyttar till ett område är det viktigt att se över mängden förskolor och skolor. Dessa måste vara dimensionerade efter antalet barn i området. Gymnasier behöver också finnas inom en rimlig resväg, annars kan nya skolor behöva planeras. De nya skolorna och förskolorna leder också de till en ökad mängd trafik vilket kräver bra kollektivtrafik och vägar. Kollektivtrafiken används av befolkningen för att resa till jobb och nöjen, vilket innebär att stadsplaneraren behöver lägga in lämpliga hållplatser som är välplacerade i förhållande till jobb, bostäder och andra viktiga platser.

Miljövänlig omställning

Genom att använda sig av miljövänliga byggmetoder kan stadsplaneraren se till att byggnationen av ett nytt område inte skapar alltför stora och negativa avtryck på miljön. Miljövänliga material och byggmetoder samt en klimatvänlig energiförsörjning med solpaneler och vindkraftverk underlättar. Avlopps- och vattenplanering är en annan viktig del för att skapa ett miljövänligt samhälle.

I och med att samhället ställs om allt mer i en mer hållbar riktning behöver dess medborgare även förändra sina vanor. Bilåkning är inte något som bör prioriteras om vi ska nå våra klimat- och miljömål. Biltullar införs därför samt ett förbud mot dubbdäck på många centrala gator i städerna. På grund av bilismen drabbas vi av mycket avgaser och föroreningar som både är dåligt för klimatet och miljön men också för vår hälsa.

Genom att införa trädgårdar på taken skapas en trevligare miljö som också ger en större möjlighet till självförsörjning och social samvaro. För att leva i det nya hållbara och digitala samhället har en del kommuner digitaliserat olika samhällstjänster, vilket i sig kräver tillgång till en smartphone och internet. Detta kan vara ett problem för äldre personer som inte har tillgång till ny teknik, eller inte vill lära sig alla nya funktioner. En större teknikanvändning orsakar också högre utsläpp, vilket ger frågeställningen om det hållbara samhället verkligen behöver vara högteknologiskt ur alla aspekter.a avtryck på miljön. Miljövänliga material och byggmetoder samt en klimatvänlig energiförsörjning med solpaneler och vindkraftverk underlättar. Avlopps- och vattenplanering är en annan viktig del för att skapa ett miljövänligt samhälle.

I och med att samhället ställs om allt mer i en mer hållbar riktning behöver dess medborgare även förändra sina vanor. Bilåkning är inte något som bör prioriteras om vi ska nå våra klimat- och miljömål. Biltullar införs därför samt ett förbud mot dubbdäck på många centrala gator i städerna. På grund av bilismen drabbas vi av mycket avgaser och föroreningar som både är dåligt för klimatet och miljön men också för vår hälsa.

Genom att införa trädgårdar på taken skapas en trevligare miljö som också ger en större möjlighet till självförsörjning och social samvaro. För att leva i det nya hållbara och digitala samhället har en del kommuner digitaliserat olika samhällstjänster, vilket i sig kräver tillgång till en smartphone och internet. Detta kan vara ett problem för äldre personer som inte har tillgång till ny teknik, eller inte vill lära sig alla nya funktioner. En större teknikanvändning orsakar också högre utsläpp, vilket ger frågeställningen om det hållbara samhället verkligen behöver vara högteknologiskt ur alla aspekter.

kalle